ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Photozoo  (székhely: 9027 Győr, Gyóni Géza sétány 4., adószám:56655689-1-28 ) és a Photozoo  weboldalán bemutatott szolgáltatást igénybe vevők jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint:

DEFINÍCIÓK

 1. ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek, amelyet a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítást köteles haladéktalanul a Photozoo weboldalán közzétenni.
 2. Szolgáltató vagy Üzemeltető: Szijj Imre e.v. (székhely: 9027 Győr, Gyóni Géza sétány 4., adószám:56655689-1-28 )
 3. Vendég: A Photozoo-ban nyújtott szolgáltatás igénybe vevője. Lehet minden kis- és nagykorú magyar és külföldi állampolgár, nagykorú kíséretével 12. életévét be nem töltött magyar és külföldi állampolgár, valamint magyar vagy külföldi jogi személy.
 4. Felek: Szolgáltató/Üzemeltető és a Vendég együtt
 5. Díszletek/Installációk
 6. Portál: a www.photozoo.net weboldal
 7. A Photozoo látogatásának előfeltétele az előzetes foglalás
 8. A Photozoo helyszíne: 9027 Győr, Gyóni Géza sétány 4.
 1. A jegyek a Photozoo-ban 60 perces benntartózkodásra jogosítanak fel.
 2. Fizetés:az időpont lefoglalásakor utalással,vagy a helyszínen készpénzben.

JEGYÁRAK

6-70 éves korig 3000 Ft/fő. 

Jegyárainkról, akcióinkról részletes tájékoztatást talál a weboldalunkon:  www.photozoo.net 

NYITVATARTÁSI IDŐK

Hétfőtől Vasárnapig 9:00-21:00 között.

A nyitvatartási idő egyszeri vagy hosszú távú változásáról a Társaság weboldalán, és Instagram felületén is tájékoztatja a Vendégeket.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 1. A Photozoo látogatását mindenki kizárólag saját felelősségére teszi. 
 2. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel tehet látogatást a Photozoo-ban.
 3. Minden kiállított díszlet/installáció a Társaság tulajdonát képezi, így károkozás esetén a Társaság a kár megtérítését a vendégre hárítja.
 4. A Photozoo-ban elhelyezett és elveszett értéktárgyakért (kabát, táska, pénztárca stb.) nem vállalunk felelősséget. 

KIÁLLÍTOTT DÍSZLETEK/ INSTALLÁCIÓK HASZNÁLATA

 1. A kiállított tárgyakra csak saját felelősséggel lehet felülni, a kint elhelyezett tájékoztatón, illetve a kollégák által ismertetett súlyhatárig. 
 2. Az esetlegesen, a tiltó szavak és táblák ellenére történő balesetekért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.
 3. A kiállított díszleteknél és installációknál elhelyezett ismertető, tájékoztató és tiltó táblákon szereplő szövegek és intelmek betartása kötelező!
 4. A vendég kártérítési felelőssége:
  A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.
 5. Vagyon és balesetvédelmi okokból a Photozoo egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a stúdióba történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 évig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

Belépőjegyek árát a pénztártól való távozást követően nem áll módunkban visszatéríteni. Erre való tekintettel megkérjük vendégeinket, hogy igény szerint tájékozódjanak a stúdió jellegéről belépés előtt akár a honlapunkon,  illetve Instagram oldalunkon. 

A STÚDIÓ BÉRLÉSE

A stúdió bérlésére, céges rendezvények…stb. kizárólag e-mailben van lehetőség az info@photozoo.hu címen, illetve a kapcsolattartó kolléga által küldött árajánlat elfogadásának, kifizetésének ellenében. 

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA 

A vendég a Photozoo területére való belépéssel, illetve a belépőjegy megvásárlásával elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Bővebben:

 Adatvédelmi tájékoztató menüpont alatt.

PANASZKEZELÉS

   Amennyiben a vendégnek a Photozoo stúdió működtetésével, a vendégek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos vagy egyéb kérése, kérdése, észrevétele van, keresse fel az Üzemeltetőt az alábbi elérhetőségen: 

Photozoo

E-mail: info@photozoo.net

  Az Üzemeltető a részére küldött megkereséseket, észrevételeket kivizsgálja és azokra legkésőbb nyolc (8) munkanapon belül válaszol a vendégnek az általa megadott értesítési címen. Amennyiben a megkeresés nem kezelhető nyolc (8) munkanapon belül, úgy az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesítse.

IRÁNYADÓ JOG, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 A jelen ÁSZF-re a Photozoo stúdió székhelye szerinti jog az irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a vita békés úton történő rendezése nem vezet eredményre, úgy a felmerülő jogviták tekintetében Felek kikötik a Photozoo stúdió székhelye szerinti bíróság illetékességét.

HASZNÁLT NYELV

 magyar

HATÁLY

 Jelen ÁSZF 2021. augusztus 02. napjától hatályos. 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatvédelemmel kapcsolatos jogait.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Photozoo  – a továbbiakban: Társaság – különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

A Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                  Szijj Imre egyéni vállalkozó

Székhely:                               9027 Győr, Gyóni Géza sétány 4.

Weblap:                                 www.photozoo.net

Telefon:                                 +36/30-530-9722

E-mail:                                    info@photozoo.net

Adatvédelmi Tisztviselő:       az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek:         amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 9027 Győr, Gyóni Géza sétány 4.,   vagy az info@photozoo.hu  e-mail címen.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:    adatfeldolgozás a bérszámfejtés, könyvelés, könyvvizsgálat és a foglalkozás-egészségügyi alapellátás vonatkozásában történik.

Külföldi adattovábbítás:         nem történik külföldre továbbítás.

 1. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban:

 1. a társaság főtevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. b) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 3. c) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 4. d) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 5. e) belső adminisztráció megkönnyítése;
 1. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
 • Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 4. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 5. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 1. online regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 1. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállásának megszűnését követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 1. Érintetti jogok
 • A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.
 1. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jelen tájékoztató és annak mindenkori módosításai a www.photozoo.nt webcímen történő közzététellel lépnek hatályba. Szijj Imre, mint adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót bármikor módosítani.